Viktig information om andrahandsupplåtelse

Regler för andrahandsupplåtelser
Fastställd av styrelsen: 2020-10-20. Gäller från 2021-01-01

Styrelsen har en generös och tillåtande syn på andrahandsupplåtelser förutsatt att givna regler följs och inga olägenheter uppstår för boende och/eller föreningen. Bostadsrättshavaren får lov att hyra ut sin bostadsrätt när giltiga skäl finns. Bostadsrättshavaren tillåts upplåta sin bostad från 3 mån upp till 12 månader i taget.
Bostadsrättshavaren ska alltid ansöka om styrelsen godkännande innan upplåtelsen sker.
Bostadsrättslagen tillåter att föreningen tar ut en månadsavgift upp till 10% av prisbasbeloppet per år av BRH. Styrelsen har dock beslutat om att uthyrningsavgiften ska vara 250:- per månad som läggs på ordinarie hyresavi. Det är därför viktigt att BRH anger vilken tidsperiod som uthyrningen pågår.
Notera att om andrahandsupplåtelsen avbryts i förtid så återbetalas inte uthyrningsavgiften för eventuellt återstående tid.

Definitioner:
BRH Bostadsrättshavare, ägare/delägare av bostadsrätt i Omberg 3 och medlem i HSB
Föreningen HSB Brf Omberg 3 i Göteborg med organisationsnummer 757200-9335
Andrahandsupplåtelse BRH hyr ut eller lånar ut sin bostadsrätt under kortare eller längre tidsbegränsad period till en annan person.
Hyresgäst Person som hyr eller lånar en lägenhet i föreningen av en BRH.
Inneboende Person som hyr eller lånar en lägenhet eller del därav samtidigt som BRH regelbundet också bor i. För inneboende krävs inget tillstånd av styrelsen.

Regler för andrahandsupplåtelse:
• Styrelsen ska alltid ge sitt tillstånd för andrahandsupplåtelser. Styrelsen kan avslå ansökan trots att giltiga skäl föreligger och kan också ge tillstånd under andra omständigheter.
• En skriftlig ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan planerad upplåtelsestart. Formulär kan laddas ner från omberg3.se/andrahandsuthyrning.
• BRH ansvarar för att hyresgästen är fullt informerad om föreningens regler och att de efterlevs.
• Tillståndet är tidsbegränsat från 3 mån upp till 1 år. Ansökan om eventuell förlängning ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan ny planerad upplåtelseperiod.
• Om styrelsen avslår ansökan har BRH rätt att pröva frågan i hyresnämnden.
OBS! Om föreningens regler inte följs av BRH och/eller hyresgäster kan det medföra att sanktioner utfärdas och ytterst att BRH förverkar sin bostadsrätt.
För ytterligare bestämmelser och vägledning gällande andrahandsupplåtelse se följande websidor:
https://www.hsb.se/goteborg/om-boende/bokunskap/juridik/andrahandsupplatelse-av-bostadsratt/
https://www.hsb.se/goteborg/om-boende/bokunskap/din-bostad/nya-regler-for-andrahandsuthyrning/
https://www.hsb.se/goteborg/om-boende/bokunskap/juridik/vem-bestammer-hyran-vid-uthyrning/
http://www.hyresnamnden.se/

Giltiga skäl för andrahandsupplåtelse:
• Arbete/studier på annan ort
• Sambo på prov
• Sjukdom/rehabilitering
• Om bostadsrätten är svårsåld
• Till närstående

Så här går du tillväga:
1. Ladda ner formuläret ”ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT”, omberg3.se/andrahandsuthyrning alternativt lägg ansökan i styrelsens brevlåda (tvättstugan eller uppg. M).
2. Fyll i och maila till styrelsen senast 1 månad innan planerat tillträde, info@omberg3.se. Formuläret ska vara komplett med samtliga uppgifter!
3. Du får vanligtvis besked inom 1 vecka efter inlämnad ansökan. I vissa fall kan svar dröja till efter ett ordinarie styrelsemöte.
Har du frågor? Kontakta styrelsen på info@omberg3.se
Nedan finns två Pdf-filer för nedladdning: Ansökan och Regler.

Ansokan-om-andrahandsuppla?telse.pdf 2020-10-23 PDF-fil 796 kB
Regler fo?r 2ahandsuppl 201020.docx 2020-10-23 DOCX-fil 127 kB